Poreske obaveze paušalaca

Paušalno oporezivanje je namenjeno preduzetnicima koji su kao paušalci razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, i predstavlja sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda. Tokom 2020.godine je uveden novi sistem čiji je cilj bio da pojednostavi proceduru obračuna paušalnog poreza i doprinosa. Jedna vrsta pomoći svim paušalcima treba da bude kalkulator poreza i doprinosa dostupan