Za kupovinu roba i usluga kada su u pitanju fizička lica plaćanje na rate je uvek bila jedna najpovoljnijih opcija. Osim toga, kada su u pitanju određene vrste robe i usluga gotovo je neophodno da postoji plaćanje na rate, kao što je na primer kupovina nekretnina. U ovoj oblasti je došlo do izmena usled nove fiskalizacije, što je izazvalo brojna pitanja i obveznika, prodavaca, kao i kupaca.

Suštinski gledano, plaćanje na rate i dalje ostaje kao opcija, samo u skladu sa novim pravilima fiskalizacije i izdavanja fiskalnih računa. Obveznik fiskalizacije ima obavezu da preko fiskalnog uređaja, kao podatak o prometu robe ili usluga evidentira jednu od dve mogućnosti:

 • Promet-Prodaja;
 • Avans.

Šta se smatra fiskalnim računom?

Prema definiciji na osnovu usvojenih zakona, računom za promet, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobara i usluga na malo, odnosno promet na malo. Isto tako, računom za avans, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Kada je u pitanju poslovanje sa fizičkim licima, obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu transakcije, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka:

 • Prodaja;
 • Refundacija, odnosno poništavanje računa.

Onako kako to zakon prepoznaje, pod prodajom se smatra tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo. U tom slučaju, kada su plaćanja na rate u pitanju moguće je primeniti avans koji bi izražavao rate, koji se nakon toga može fiskalizovati, i pre toga refundirati.

 

Koje su opcije načina plaćanja robe ili usluga?

Bez obzira na to koja vrsta transakcije se obavlja, obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa putem fiskalnog uređaja treba da izabere način plaćanja. Na fiskalnom računu navodi se jedan od sledećih podataka, u zavisnosti od sredstva plaćanja kojim kupac plaća robu ili usluge:

 • Gotovina – Ukoliko se plaćanje vrši gotovim novcem, u bilo kom obliku;
 • Instant plaćanje – Ukolikose plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
 • Platna kartica – Ukoliko se plaćanje vrši platnom karticom;
 • Ček – Ukoliko se plaćanje vrši čekovima građana;
 • Prenos na račun – Ukoliko se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos na račun;
 • Vaučer – Ukoliko se plaćanje vrši vaučerom, bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • Druga bezgotovinska plaćanja – Ukoliko se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

 

Napomene Ministarstva finansija kod plaćanja na rate

Prema uputstvima Ministarstva finansija obveznik fiskalizacije ima obavezu izdavanja fiskalnog računa za promet robe ili usluga na malo, kao i za budući promet, kada se radi o avansima. Detaljnije obrazloženje je navedeno u Pravilniku o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 31/21, 99/21, 10/22.

Na izdavanja računa za promet odnosi se član 2. stav 1. tačka 1 ovog pravilnika, a ukoliko je plaćanje izvršeno putem avansa, u celosti ili delimično, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj jednog ili više računa za avans, definisano je članom 2. stav 1. tačka 2 istog pravilnika.

Ukoliko je plaćanje robe ili usluga regulisano na način koji nije predviđen Zakonom o fiskalizaciji, obveznik fiskalizacije je dužan da preko elektronskog fiskalnog uređaja na fiskalnom računu unese poziv na broj drugog relevantnog dokumenta.

Napominje se da poreska obaveza prodavca nastaje u momentu prometa, odnosno u momentu izdavanja avansnog računa koji se izdaje za budući promet na malo. Isto tako, sam fiskalni račun, kao i poreska obaveza, ne mogu se deliti na rate.