Efikasnija poreska kontrola i naplata poreza na dodatnu vrednost (pdv) su neki od najvažnijih ciljeva sa kojima je pokrenuta e-fiskalizacija. Zakon o fiskalizaciji je konačno stupio na snagu 1.maja 2022.godine, i nakon toga su počele da se primenjuju sve mere predviđene zakonom, i da se vremenom dopunjavaju novim uredbama i pravilnicima.

Neposredno pre nego što je stupio na snagu Zakon o fiskalizaciji, regulisana je oblast koja se tiče poreza na dodatu vrednost. Ovim su precizirane sve izmene koje se u praksi tiču privrednika i drugih pravnih i fizičkih lica koja učestvuju u prometu na malo, kao i fiskalnih računa koji će se izdavati u skladu sa novom fiskalizacijom.

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost – PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, skraćeno Pravilnik, objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 127/2021 od 24.decembra 2021. godine. Dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku, Pravilnik je stupio na snagu 25.decembra 2021. godine.

Prema predviđenim izmenama Pravilnika, ima se za cilj usklađivanje pravila o izdavanju i sadržini PDV računa sa novim propisima o elektronskom fakturisanju i propisima o fiskalizaciji. Tačnije, treba da se postigne usklađivanje sa propisima o elektronskom fakturisanju kao i usklađivanje sa propisima o fiskalizaciji.

Neposredno nakon što je stupila na snagu nova fiskalizacija prema Zakonu o fiskalizaciji, ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Ovaj novi Pravilnik je objavlјen u Službenom glasniku Republike Srbije 20.maja 2022. godine, i stupio je na snagu narednog dana od dana objavlјivanja, 21.maja 2022.godine.

Evidencija prometa na malo i naplata PDV

Predmet nove fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo, kao i primljeni avans za promet na malo. Pod prometom na malo se u smislu Zakona o fiskalizaciji smatra svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima.

Promet na malo se podrazumeva nezavisno od toga da li je korisnik fizičko, pravno lice ili preduzetnik. Pored toga, u promet na malo je uključen i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja, kao što su automati.

Obveznik fiskalizacije ima obavezu da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, nezavisno od načina plaćanja. Kao načini plaćanja prihvaćeni su gotovina, instant plaćanja, čekovi, platne kartice, i drugi bezgotovinski način i dr. Podrazumevaju se i primljeni avansi za budući promet na malo, koji su obavljeni putem fiskalnog uređaja za e-fiskalizaciju.

Izdavanje računa i odbitak PDV

Početkom primene nove fiskalizacije često se postavljalo pitanje koji su računi validni kao računovodstvena isprava i u pogledu poreske uprave i naplate poreza na dodatu vrednost. Prema Zakonu o fiskalizaciji i članu 28, fiskalni račun koji sadrži PIB smatra se PDV računom i na osnovu njega obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Na osnovu istog člana, isto pravilo važi i za avansne fiskalne račune. U pogledu zakona fisklanim računom smatra se svaki fiskalni račun, i kada ne poseduje elemente kao što su naziv kupca, adresu kupca, iznos osnovice i druge elemente iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV, koji nisu obavezni podaci fiskalnog računa u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o fiskalizaciji.

Obveznik fiskalizacije može da izda i dodatni, gotovinski račun, uz fisklani račun, ali on ne sme da sadrži podatke kao što su iznos osnovice, stope PDV, iznos PDV i druge, već isključivo podatak o ukupnom iznosu naknade. Gotovinski račun se ne smatra PDV računom u smislu Zakona o PDV, već samo kao dodatni dokument koji može da ima iste određene elemente.