Paušalno oporezivanje je namenjeno preduzetnicima koji su kao paušalci razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, i predstavlja sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda. Tokom 2020.godine je uveden novi sistem čiji je cilj bio da pojednostavi proceduru obračuna paušalnog poreza i doprinosa.

Jedna vrsta pomoći svim paušalcima treba da bude kalkulator poreza i doprinosa dostupan na portalu Poreske uprave, gde mogu da saznaju koliki je porez koji bi trebalo da plate. Osim što je kalkulator koristan alat paušalcima, od koristi može da bude i onima koji žele da to postanu, na osnovu čega mogu da procene koliki će deo zarade morati da izdvoje na ime poreza.

Osnovica za paušalno oporezivanje

Za određivanje osnovice za paušalno oporezivanje pre svega se posmatra prosečna mesečna zarada ostvarena po zaposlenom za poslednjih 12 meseci. U obzir se isto tako uzima područje na kom se ostvaruje, jer može da varira i na nivou grada Beograda, dok se u unutrašnjosti takođe razlikuje.

Polazna osnovica može da se umanji ili uveća u zavisnosti od toga gde je registrovano sedište poreskog obveznika. Pored toga, može se definisati i u zavisnosti od vremena koje je proteklo od registracije preduzetnika, kao i starosti poreskih obveznika i njihove radne sposobnosti.

Sistem paušalnog oporezivanja nudi brojne pogodnosti, ali je bitno da dobro razmotrite sve mane i pogodnosti koje donosi. Činjenica je da nije idealno rešenje za svakoga, najpre zbog toga što treba zadovoljiti određene kriterijume. Najbolje bi bilo da se pre donošenja odluke konsultujete sa pravnikom i knjigovođom.

Paušalci oslobođeni obaveze vođenja dvojnog knjigovodstva

Ono što je bitno kao novina u oporezivanju paušalaca je da su oslobođeni dvojnog knjigovodstva. Dvojno knjigovodstvo podrazumeva da se sve poslovne promene na evidentiraju najmanje na dva propisana računa, prema Pravilniku o kontnom okviru, na dugovnu i potražnu stranu, i podrazumevaju ravnotežu aktive i pasive.

Dvojno knjigovodstvo vode sva pravna lica i preduzetnici koji primenjuju Zakon o računovodstvu. U obavezi da primenjuju dvojno knjigovodstvo su i svi korisnici budžetskih sredstava koji primenjuju Uredbu o budžetskom računovodstvu i u skladu sa njom vode računovodstvo i sistem glavne knjige.

Obaveze dvojnog knjigovodstva su oslobođeni preduzetnici paušalci koji vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu. Pored njih, tu su i preduzetnici koje se svrstavaju u mikro lica koji u svom poslovanju primenjuju Pravilnik za mikro pravna lica, čak i ako vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Paušalci i novine u paušalnom oporezivanju 

Paušalci su ranije imali obavezu da se Poreskoj upravi podnese poreska prijava PPDG-1R, kao i zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja. Ta obaveza više ne postoji, već se sve obavlja elektronski, preko portala Poreske uprave. Uprava je u obavezi da rešenje izda u roku od 48 sati od podnošenja zahteva.

Poreski obveznik dobija elektronsko rešenje, a dan prijema u poštansko sanduče smatra se danom uručenja. Da bi pristupio rešenju, paušalac mora da poseduje  kvalifikovani digitalni sertifikat. Na isti način paušalac će dobiti rešenje od Poreske uprave kojim se nalaže vođenje poslovnih knjiga, ukoliko se izmene uslovi poslovanja, i prestane da ispunjava kriterijume za paušalno oporezivanje.