Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, od 01. maja 2022. godine, počeo je da se primenjuje Sistem elektronskog fakturisanja (SEF). Od početka primene subjekti privatnog sektora u obavezi su da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora u skladu sa ovim zakonom.

Prema utvrđenoj dinamici i rasporedu, u sistem elektronskog fakturisanja će u narednim mesecima biti uključivana i ostala pravna lica i preduzetnici, iz privatnog sektora. Pravni subjekti koji nisu u sistemu PDV nemaju obavezu da koriste SEF po zakonu, ali mogu da se opredele za dobrovoljno korišćenje. U tom slučaju, imaju iste obaveze slanja, primanja i čuvanja e-faktura.

 Šta predstavlja e-faktura?

Elektronska faktura u pogledu Zakona o elektronskom fakturisanje predstavlja zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom. Proces je u potpunosti automatizovan, vrši se kroz centralizovani sistem na koji je potrebno da budete registrovani u skladu sa instrukcijama. Više o tome možete videte na našoj prethodnoj objavi.

Postoje dve osnovne funkcije kroz SEF – upravljanje e-fakturama i evidentiranje PDV. U skladu sa ovim funkcijama mogu se obavljati različite operacije, i kreirati različiti dokumenti koji se šalju kupcima proizvoda ili usluga. Na e-fakturama se u dosadašnjoj verziji SEF mogu naći fakture, knjižna pisma, knjižna odobrenja i avansi.

Prema tehničkim specifikacijama, izdavanje fakture se standardizuje, tako da će e-faktura da bude izrađena u XML formatu. To znači da će se iz upotrebe izbaciti do sada najčešće zastupljene fakture u elektronskom formatu, kao što je PDF, kao i u papirnom formatu. Kroz SEF ćete i dalje imati mogućnost da fakturu sačuvate u PDF formatu, a da kasnije možete i da štampate.

Obavezni elementi koje sadrži e-faktura

Svaka e-faktura mora da sadrži obavezne elemente koji su propisani zakonom. U nastavku su ovi elementi raščlanjeni, a u izvesnoj meri su prošireni u odnosu na ono što je propisano Zakonom o PDV-u:

 • Poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj izdavaoca e-fakture;
 • Poslovni račun izdavaoca e-fakture;
 • Poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj primaoca e-fakture;
 • Poslovni račun primaoca e-fakture;
 • Redni broj, datum i mesto izdavanja e-fakture;
 • Datum isporuke dobara odnosno pružanja usluga ili avansne uplate;
 • Iznos avansnih plaćanja, ukoliko postoje;
 • Instrukcije za plaćanje;
 • Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu izvršenih usluga;
 • Iznos osnovice za PDV;
 • Poreska stopa PDV-a;
 • Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu;
 • Ukupan iznos e-fakture;
 • Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV, ukoliko je primalac oslobođen PDV.

Obaveze propisane zakonom

Zakonom je propisana obaveza izdavanja e-fakture u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekata javnog i subjekata privatnog sektora. Isto tako su definisani i izuzeci koji se odnose na promet dobara i usluga na malo, promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava međunarodnih okvirnih sporazuma itd.

Osim obaveze izdavanja, slanja i čuvanja e-faktura, propisana je i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja. Ova obaveza će se primenjivati kako na transakcijama uz naknadu, tako i u transakcijama bez naknade.

Obaveza elektronskog evidentiranja PDV postoji u slučaju kada se primalac e- fakture smatra poreskim dužnikom u smislu zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Međutim, prema zakonu primenjivaće se i na lica van PDV, gde se u transakcijama u kojima se kao izdavalac e-fakture javlja strano lice kao primalac usluga, koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji.