Računovodstveni poslovi su danas u velikoj meri uslovljeni promenama u domenu računarske tehnike i računarskih softvera. Cloud tehnologije i alati u tome igraju jako veliku ulogu, i prave razliku između savremenog i tradicionalnog računovodstva.

U tradicionalnom računovodstvu se primarno koristio softver koji se instalira na računare unutar jedne organizacije ili poslovnog sistema, za koji je potrebna licenca. Ovakav softver služio je kao baza podataka, CRM sistem i za vođenje poslovnih knjiga.

Za ovakav softver nije bio neophodan internet pošto je instaliran lokalno, ali je bila potrebna velika količina memorije da bi se svi ti podaci skladištili. Prelazak računovodstva na cloud sisteme donelo je promene koje su od velike koristi preduzetnicima, kao i licima odgovornim za vođenje administracije

Kako funcioniše računovodstvo u cloud tehnologijama?

Kada je u pitanju cloud računovodstvo, računovodstveni softver i svi poslovni podaci se nalaze na udaljenom serveru koji nije u vlasništvu posmatranog privrednog subjekta. Iako ovo može da izazove bojazan da podaci nisu bezbedni jer nisu u internoj bazi, danas se na bezbednost i zaštitu podataka polaže znatno više nego ikada ranije.

Računovodstveni softver je kod cloud tehnologije hostovan na udaljenim serverima. U procesu rada se poslovni podaci šalju u “oblak”, gde se obradjuju, čuvaju i odakle ih korisnik može u svakom trenutku da raspolaže njima. U principu ovi softveri imaju iste funkcije kao i raniji softveri, sistem rada je isti, ključna razlika je u načinu na koji se tehnologija primenjuje i kako se čuvaju podaci.

Za funkcionisanje cloud softvera u kom se radi računovodstvo neophodan je Internet. Celokupan posao se odvija preko aplikacije koja omogućava da se podacima pristupa putem interneta. Zbog toga su neke od glavnih prednosti cloud rešenja za računovodstvo u tome što nije potrebno ni instaliranje programa, ni održavanje i servisiranje softvera, a ni troškovi skladištenja podataka.

Prednosti cloud tehnologije u računovodstvenoj praksi

U cilju poređenja tradicionalnog i cloud računovodstva neophodno bi bilo razmotriti sledeće faktore:

  • Inicijalna ulaganja;
  • Troškovi korišćenja;
  • Bezbednost podataka;
  • Dostupnost podataka;
  • Fleksibilnost u radu.

Inicijalna ulaganja

Početna ulaganja su kod dosadašnjih softvera za računovodstvo bila viša jer podrazumevaju investicije u opremu i prateće komponente, zatim operativnih sistema, programa za zaštitu podataka, a i troškove za kupovinu licenci. Kod cloud računovodstva ta inicijalna ulaganja su niža, potreban je samo računar i stabilna internet konekcija, što dodatno umanjuje i dalje troškove u pogledu korišćenja.

Troškovi korišćenja

Troškovi održavanja sistema su kod cloud računovodstva značajno niži, zbog korišćenja jeftinijeg hardvera. Korišćenje cloud sistema ne zahteva ni dodatne troškove što se tiče skladištenja i čuvanja, odnosno, hostovanja podataka. Ovi troškovi se obično plaćaju na mesečnom nivou i ne zahtevaju veću investiciju za duži vremenski period unapred.

Bezbednost podataka

Bezbednost podataka je bitna i u pogledu rizika od uništenja podataka, kao i moguće zloupotrebe podataka, naročito u vreme kada su mnoge firme izložene hakerskim napadima. Dobra strana cloud softvera je što vaše podatke čuvaju i fizički, u slučaju krađe, provala, požara i drugih elementarnih nepogoda, kao i digitalno. Cloud tehnologije imaju dosta veće nivoe zaštite bezbednosti podataka, kao i rezervne servere na više lokacija.

Dostupnost podataka

Cloud računovodstvo omogućava pristup podacima i informacijama sa bilo koje lokacije, u bilo koje vreme, svim licima koja imaju dozvolu pristupa. Ono što je potrebno je internet konekcija pa možete da koristite i računara, tablet ili telefon, u zavisnoosti od pretraživača koji koristite. U tradicionalnom računovodstvu je bio neophodan pristup serveru organizacije da bi se dobio pristup podacima.

Fleksibilnost u radu

Ovo je donekle ponovo povezano sa daljim troškovima, do kojih može da dođe usled povećanog ili smanjenog obima poslovanja. U slučaju da se poveća obim poslovanja, to bi zahtevalo dodatna ulaganja, bilo opremu bilo prateće komponente, dok bi u slučaju smanjenog obima troškovi ostajali isti, dakle, veći od potrebnih. Kod cloud rešenja se to brže i jednostavnije rešava, smanjenjem ili uvećanjem paketa koji se koriste.

Zašto je cloud rešenje dobar izbor?

Cloud sistem kao rešenje savršeno odgovara potrebama malih i srednjih biznisa, i u svakom pogledu predstavlja budućnost poslovanja. Ovakav softver je idealno rešenje posebno za manje firme i startup-ove, jer im kao što je objašnjeno štedi i početna ulaganja, kao i u daljoj fazi razvoja, ne zahteva dodatne troškove. Osim toga, mogu da predstavljaju celokupno poslovno rešenje.

Tim idejama se vodi i Aktiv.rs sa razvojem web aplikacije za knjigovodstvo. U ovom trenutku su našim korisnicima dostupne sve funkcije i alati za vođenje poslovnih knjiga, kao i dodatne aplikacije za administraciju, ili rešenja za fiskalizaciju. Imajući u vidu potrebe malih biznisa, i tehničke prirode, kao i ušteda za poslovanje, dalji razvoj naših programa je kontinuiran, sa ciljem potpunog zadovoljstva naših korisnika.